Isikuandmete haldamine

Isikuandmete haldaja MeDitorial, s.r.o.
Sokolská 31/490, 120 26 Prague 2
IČO 271 99 151
(edaspidi haldaja)

Haldaja töötleb veebilehe kasutajate isikuandmeid kasutajalepinguga antud nõusoleku, õigustatud huvi või kahepoolse lepingulise suhte alusel. Mõnel juhul töötleb haldaja oma kasutajate terviseandmeid, mille on kasutajad talle avaldanud, et haldaja teenuseid kasutada, ning mille puhul lähtutakse alati isikuandmete, sealhulgas terviseandmete töötlemiseks antud eriloast.

Ülevaade haldaja teenustest, mille puhul töödeldakse kasutajate isikuandmeid (sh terviseandmeid).

Kui isikuandmete töötlemine nõuab ja eeldab eelnevat isikuandmete (sh terviseandmete) töötlemise luba, on asjakohased nõusoleku tekstid alati kättesaadavad haldaja veebilehtedelt.

Haldaja töötleb isikuandmeid kooskõlas asjakohaste isikuandmete kaitse õigusaktidega, eriti kooskõlas isikuandmete töötlemise õigusaktiga nr 110/2019 (edaspidi isikuandmete töötlemise akt) ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (edaspidi „isikuandmete kaitse üldmäärus“).

Haldaja säilitab andmeid maksimaalselt 10 aastat pärast kasutaja viimast teenuse kasutamist või kuni antud nõusoleku tagasivõtmiseni.

Haldaja rõhutab eraldi, et töötleb ka kasutajate andmete eriliike, eriti tervisliku seisundi andmeid, eesmärgiga täiendada veebipõhise nõustamisteenuse eksperdi teadmiseid ning alati kooskõlas andmesubjekti selgesõnalise nõusolekuga.

Haldaja teavitab kasutajaid kui andmesubjekte eraldi nende andmete töötlemisega seotud õigustest kooskõlas nimetatud õigusaktidega, seoses nii isikuandmete kui ka eriliiki isikuandmetega, eriti:

  • õigus oma isikuandmetele ligi pääseda, neid parandada või kustutada ning vajaduse korral nende töötlemist piirata;
  • õigus keelduda andmete töötlemisest;
  • õigus kanda andmed üle struktureeritud, levinud ja masinloetavas vormis;
  • õigus võtta igal ajal tagasi andmete töötlemiseks antud luba;
  • õigus esitada kaebus isikuandmete kaitse järelevalveasutusele.

Haldaja kinnitab, et isikuandmeid töödeldakse ainult selles ulatuses, milleks kasutaja on loa andnud, ning ainult ülalmainitud eesmärkidel.

Peamiselt töötleb haldaja isikuandmeid järgmistel viisidel: andmete säilitamine kasutajate andmebaasis, täpsustamine, kui kasutaja nõuab andmete täiendamist või täpsustamist, andmete otsimine nimetatud andmebaasist, andmete sorteerimine erinevate kriteeriumite järgi, et vastata kasutajate küsimustele, ning andmete kustutamine, kui nimetatud töötlemisaeg on läbi või kui kasutaja on nõusoleku tagasi võtnud. Andmete kontrollija edastab andmed töötlemiseks ainult spetsialistidele, kes töötlevad kasutajate konkreetseid küsimusi, ning sellisel juhul on alati andmesubjektilt eelnevalt luba küsitud.

Juhul kui kasutajal on tema isikuandmete töötlemise kohta küsimusi või kui kasutaja soovib nimetatud õigusi kasutada, võib ta võtta ühendust ettevõtte andmekaitseametnikuga veebis aadressil: http://www.stankovapartneri.cz või e-kirja teel: stankova@stankovapartneri.cz, või võtta haldajaga ühendust, kasutades kontaktandmeid, mis on veebilehel välja toodud seoses haldaja individuaalsete teenustega.

Hemofiilia ravi

Iga patsiendi ravi on erinev ja sõltub tema haiguse raskusest ning hüübimisfaktori tasemest veres.
Selleks, et hemofiiliat põdevad inimesed saaksid elada võimalikult normaalset elu, on tänu meditsiinile enamikule patsientidele kättesaadav kodune ravi. Raskema hemofiilia korral ja lastele on kättesaadav ka profülaktiline ravi. Lisaks õpetame, kuidas toimida ootamatu verejooksu korral. 

Abikeskused

Kõik keskused